Home
Het Rijk
Uitleg Archieven
ORA
Polderdistrict
Bronnen
U zoekt
Contact

Welke archieven zijn van belang in het Rijk?

In de eerste plaats zijn daar de Rechterlijke Archieven, meer info daarover vindt u op de pagina ORA. Daarin kan vaak het verband worden gelegd tussen verschillende generaties. Het archief omvat globaal de periode 1600 - 1800.

Over eigendom en de daarbij horende (dijk)lasten is veel te vinden in het Archief Voormalig Polderdistricht Rijk van Nijmegen. Hier vinden we ook de dijkcedulen die een indicatie kunnen geven van eigendomsovergang. Meer hierover vind u op de pagina Polderdistrict. Periode: ca 1600 - 1800.

Lijsten van Verpondingen, dat zijn belastingaanslagen voor eigenaren en gebruikers van percelen grond, zijn te vinden in het Archief Staten van het Kwartier van Nijmegen. Periode: ca 1650 - 1800.

Veel land was vroeger in bezit van geestelijke instellingen. Het land werd verpacht. Doordat ten tijde van de hervorming de Geestelijke Goederen verbeurd werden verklaard, zijn er nog een groot aantal van de 'verhuurlijsten' bewaard gebleven over globaal de periode 1590 - 1700. Het overgrote deel daarvan is te raadplegen in het Gemeente Archief Nijmegen en enkele deeltjes in het Archief van de Gelderse Rekenkamer.

De Doddendael was in meerdere opzichten belangrijk. Doordat de heren katholiek bleven werden er diensten gehouden en werd er gedoopt en getrouwd. In deze dtb komen veel mensen voor uit het Rijk. Periode: 1672 - 1800. Er is echter ook uniek zeer oud archiefmateriaal bewaard gebleven, om maar 1 voorbeeld te noemen: de dijkcedulen van Beuningen uit 1491 en 1520. Voor het raadplegen van die stukken moet men zijn in het Archief Vornholz, op microfilm aanwezig in Arnhem.

Inkomsten en uitgaven en armenzorg zijn terug te vinden in de kerkenboeken van bijvoorbeeld Winssen, Beuningen en Hernen-Bergharen.

In het Archief van de Graven en Hertogen van Gelre komen vele registers van belastingheffingen voor, over globaal de periode 1380 - 1550.

Veel rechtshandelingen werden bovendien ingeschreven in de Nijmeegse Schepenprotocollen, het oudste deel daarvan dateert uit 1410!

Tenslotte zijn er leenregisters. In de middeleeuwen droegen veel vrije heren hun bezit (meestal een burcht) op aan de graaf, en kregen die weer 'in leen' terug. Het leen vererfde, kon worden verkocht en zelfs gesplitst. Door de aard en herkomst komen er veel edelen in voor, maar niet uitsluitend. In het Rijk gaat het maar om een beperkt aantal percelen. De leenregisters zijn uitgebreid beschreven en geindiceerd en via internet of op CD-rom te raadplegen.

Bovenstaande is niet bedoeld als een uitputtende opsomming, maar is meer bedoeld als vertrekpunt.